Even voorstellen

De Protestantse Gemeente te Egmond is op 11 december 2006 formeel een feit geworden, nadat de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk al in 1997 in SOW-Onze gemeente is een gemeente, een kerk die tijd en ruimte biedt voor viering en bezinning, voor eerbiedige, liefdevolle omgang met God en met elkaar, met het oog op de wereld, te beginnen de vele gasten (toeristen) die jaarlijks de diensten bezoeken.

Wij trachten vanuit ons geloof en de opdracht die we als christenen hebben, open te staan voor elkaar en voor onze medemensen en hen te steunen in de meest brede zin van het woord. We zijn ons ervan bewust dat de wereld niet bij Egmond ophoudt. Ook in oecumenisch opzicht proberen we dit te verwezenlijken. De samenwerking met de Oud Katholieke kerk en de Rooms Katholieke kerk heeft plaats en inhoud gekregen in Egmond.

Wereldwijde projecten van o.a. Kerk in Actie en Amnesty International worden gesteund. Dicht bij huis zijn we betrokken bij o.a. de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, de uitwerking van de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) en lokale projecten

Tekst voor onderweg:
Een levende gemeente deelt verantwoordelijkheden en investeert in de gaven van haar leden.

Waar kunnen we kerken?

Adres kerkgebouw: Trompstraat 2, 1931 EL Egmond aan Zee

Slotkapel: Slotweg 19, 1934 CM Egmond aan den Hoef

De kerkdiensten zijn vrij toegankelijk.

U kunt de kerkdienst ook thuis beluisteren via kerkomroep.nl. U hoeft niet
in te loggen.

Verhuur

De bestaande afspraken voor het gebruik van het kerkgebouw voor bijv. burgerlijke en / of kerkelijke huwelijkssluitingen, alsmede voor uitvaartdiensten worden gecontinueerd. Zo nodig worden de tarieven bijgesteld.

De verhuur van het Gebouw wordt eveneens op de door de kerkenraad vastgestelde condities voortgezet.

 

PKN kerk Egmond

Werkgroepen, activiteiten, beleidsplan

Ambtelijke werkgroepen

Kerkenraad: het bestuur van de gemeente.
Diaconie: heeft tot taak hulp te bieden aan hen die hulp nodig hebben.
Pastoraal overleg: training van ouderlingen en diakenen die huisbezoeken doen. College van kerkrentmeesters: houdt zich bezig met het beheer van de kerk, gebouw en begraafplaats.

Andere werkgroepen

Redactie ‘Samenvaart’ : het kerkblad verschijnt 3 x per jaar.
Liturgiegroep: heeft inbreng bij de inhoud van de diensten.
Oecumenische werkgroep: afgevaardigden van alle kerken van de Egmonden bereiden een aantal diensten voor en bespreken zaken die van belang zijn voor de oecumene.

Andere activiteiten

Open Huis (oecumenisch): iedere donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in Het Gebouw naast de Protestantse kerk in Egmond.

Gesprekskringen: er is één maandelijkse gesprekskring (1e woensdagavond van de maand) die zelf steeds nieuwe thema’s aandraagt en een tweewekelijkse bijbelstudiegroep (donderdagmiddag), die een lectio continua volgt met ter verdieping een commentaar van Thomas Naastepad erbij.

blank
blank

Algemeen

De Protestantse Gemeente Egmond is verspreid over drie dorpen: Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen.
De dorpen maken deel uit van de burgerlijke gemeente Bergen, waartoe voorts nog behoren Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl en Groet.

De Egmondse dorpskernen hebben ieder hun eigen karakter, cultuur en sfeer.
Belangrijke bronnen van inkomsten zijn: toerisme, landbouw (bollenteelt), veeteelt en klein-industrie.

De Egmonden hebben een grote cultuurhistorische waarde, die niet alleen gestalte krijgt in gebouwen en landschap, maar ook in evenementen en exposities.

Egmond profileert zich als familiebadplaats. In de zomermaanden worden de dorpen overspoeld met toeristen, uit binnen- en buitenland.
Een deel van hen bezoekt de wekelijkse vieringen van onze gemeente. Daarbij staat gastvrijheid hoog in ons vaandel. Samen proberen we verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en daarbij de grenzen te verleggen.
Ook in oecumenisch opzicht proberen we dit te verwezenlijken.

De samenwerking met de Oud-Katholieke parochie en de Rooms-Katholieke parochie heeft een belangrijke plaats in de Egmonden.

In de 3 Egmonden zijn vier basisscholen. Er zijn twee zorgcentra, de Prins Hendrikstichting, zorgcentrum Huize Agnes, en een hospice.
De Protestantse kerk te Egmond aan Zee is een fraai gerestaureerd pand uit 1746. Een goed functionerend verenigingsgebouw, “het Gebouw”, is er aan vast gebouwd.

PKN kerk Egmond

Visie op kerk-zijn

De gemeente van Jezus Christus in de Egmonden is een gemeente, een kerk die tijd en ruimte biedt voor viering en bezinning, voor eerbiedige, liefdevolle omgang met God en met elkaar, met het oog op de wereld, te beginnen de vele gasten (toeristen) die jaarlijks de diensten bezoeken en ook na de diensten een warm onthaal krijgen tijdens het koffie-uur in het Gebouw.

In het winterseizoen, van oktober t/m maart, wordt de saamhorigheid versterkt door maandelijkse soepmaaltijden.

In de kerk mag de gemeente – mét die gasten! – wonen, zich thuis, op haar gemak voelen. Op vaste momenten mogen mensen er tijdelijk hun tent op slaan, zich laven, hun ziel laten opleven om daarna de wereld weer in te kunnen gaan.

Altijd zal er ruimte worden vrijgehouden voor de ontmoeting met de Eeuwige God, Bron van ons leven, die gezegd heeft ‘Ik zal er zijn’ – God, die bij uitstek de mensen aanroept, aanspreekt, zodat zij, door die aanroep opgewekt, op hun beurt antwoorden.

De gemeente werkt er voortdurend aan dat met regelmaat dit levenslicht, deze levenskracht worden hernieuwd en gedeeld. Het Woord wordt gehoord en uitgelegd, de doop wordt bediend, brood en wijn worden gedeeld, liederen gezongen, gebeden uitgesproken, de zegen op de gemeente gelegd. Dit alles geschiedt met aandacht en zorg, met geur, kleur en smaak: hoorbaar, tastbaar, voelbaar, zichtbaar.

Het geloof mag met geest, ziel en lichaam worden beleefd!

In vrijheid komt de gemeente samen en zij is bereid te leren om zich te blijven verwonderen over de lankmoedige liefde die God voor ons mensen heeft. Daarbij leeft zij in het besef dat Gods liefde voor ons een oproep is om aan vrede en gerechtigheid te bouwen in deze wereld. Ook die profetische, vaak storende functie heeft de gemeente in de samenleving, een functie die niet in het straatje past van de dagelijkse routine van de maatschappij.

De gemeente wil ernst maken met het priesterschap der gelovigen. Ieder gemeentelid draagt mede verantwoordelijkheid voor de gemeente.

Samenvattend: de Protestantse Gemeente Egmond herkent in haar visie een heel aantal van de z.g. ‘kansrijke modellen voor de missionaire gemeente’ die in 2009 werden aangereikt door de landelijke dienstenorganisatie:

de gemeente is gastvrij, betrokken, zij put uit de Bron, zij dient, viert en leert, is pastoraal bewogen – en dat niet alleen op de kruispunten van het leven.
n.a.v. Exodus 25-40

Meer informatie over de PKN Kerk in Egmond vindt u op hun website:

https://www.pkn-egmond.nl/

Kerkgebouwen en bezienswaardigheden.

De kerk in Egmond aan Zee is gebouwd in 1746.
Het interieur, de preekstoel en de gebrandschilderde ramen zijn een bezienswaardigheid. Op het front van de preekstoel staan de wapens van Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Monnikendam, Medemblik en Purmerend, rondom het wapen van West-Friesland, met daarboven een koningskroon.

De gebrandschilderde ramen verbeelden het scheppingsverhaal en zijn afkomstig uit de Gereformeerde kerk van Egmond aan Zee, die jaren geleden is verkocht.

Het orgel is gebouwd door Fa L. van Dam te Leeuwarden en stamt uit 1898.
Voor foto’s van de kerk zie het werk van kerkfotografe Diana Nieuwold:
http://kerkfotografie.nl/nederlands-hervormde-kerk-egmond-aan-zee/

De Slotkapel in Egmond aan den Hoef dateert uit begin 13de eeuw en hoorde bij het in 1573 verwoeste kasteel van de Heren van Egmond. Het gebouw kreeg zijn huidige vorm na een grondige restauratie in 1634.

Begraafplaats | Slotkapel in Egmond aan den Hoef

De Protestantse gemeente Egmond beheert de begraafplaats bij de Slotkapel in Egmond aan den Hoef. Om er een graf te huren of een urn bij te zetten behoeft men geen (doop)lid van de kerk te zijn. De graven zijn twee diep, hetgeen de volgende mogelijkheden geeft: bijzetten van twee kisten en één urn, bijzetten van één kist en twee urnen, bijzetten van drie urnen. Men kan een graf huren voor een periode van 20 jaar. Deze periode kan na afloop verlengd worden. Ook kan men direct een huur voor een langere periode aangaan.

Onafhankelijk van deze huur is jaarlijks onderhoudsrecht voor de begraafplaats verschuldigd. Van deze rechten wordt de begraafplaats in stand gehouden en het groen onderhouden. Het onderhoud van het graf zelf is voor rekening van de huurder. De tarieven worden ieder jaar geïndexeerd. Voor ieder graf wordt één rechthebbende ingeschreven bij de begraafplaatsadministratie. Deze rechthebbende heeft het uitsluitend recht om aan te geven wie er in het graf mag worden bijgezet, afstand te doen van de rechten of het graf over te schrijven op iemand anders.

Bij de Slotkapel is het raadzaam een plek te reserveren. Hier zijn de plaatsen beperkt.

Voor alle inlichtingen: Dhr. A. Wijker, tel. 072-5065420, b.g.g. Dhr. J.Mesu 072-5063060. Voor overige vragen kunt u ook mailen: [email protected]

In Egmond aan Zee is het gewoonte om bij een overlijden om 12.00 uur of 16.00 uur de kerkklok te luiden, het zogenaamde ‘beluiden’.

Voor info kunt u hiervoor bellen Dhr. H.Nauta, tel. 072-5062065 of Dhr. A. Wijker, tel. 072-5065420