PERSBERICHT

19 juni 2024

 

Uitgangspunt: Financiële zekerheid op lange termijn

Kadernota 2025: blijven bouwen aan vertrouwen

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2025 aan de gemeenteraad aangeboden. Hoofddoelstelling van de gemeente blijft het doorwerken aan herstel van vertrouwen in het gemeentebestuur. “Het gaat om nieuwe initiatieven om onze dorpen ook in 2025 nog weer leefbaarder te maken, onze dienstverlening verder te verbeteren en de lokale lasten zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd is dit ook het moment om een financiële winstwaarschuwing af te geven voor het jaar 2026 en verder. Door bezuinigingen op het gemeentefonds schiet ook de gemeente Bergen vanaf 2026 in de rode cijfers. Daar anticiperen we nu al op, zodat we verstandig met zo min mogelijk impact kunnen besparen en zo de financiën op orde houden. Maar helemaal pijnloos zal dat helaas niet zijn”, zegt wethouder Marco Wiesehahn (Financiën).

 

Initiatieven in 2025

In het palet van nieuwe initiatieven zet het college in 2025 onder andere door met plannen om huizen en de leefomgeving verder klimaatbestendig te maken. Daarnaast creëert het college extra ruimte voor onder andere het ondersteunen van mantelzorgers in het sociaal domein, het bouwen van meer betaalbare koop- en sociale huurwoningen, natuurbehoud en het tegengaan van ondermijnende activiteiten.

Ook krijgen grotere projecten verder hun beslag. In het oog springen daarbij het versterken van het fietsnetwerk, de realisatie van het nieuwe sportcomplex voor VV Egmond, de uitwerking van een gedragen plan voor het Dorpsplein en de Harmonielocatie in Bergen Centrum, de verdere uitwerking van de Centrumvisie Schoorl, de ontwikkeling van het plan Overduin (voorheen Delversduin), en de bouw van een nieuwe sporthal op het Watertorenterrein in Egmond aan Zee. In overleg met de Provincie wordt in 2025 eveneens doorgewerkt aan de invulling van de vrijgekomen voetballocatie Adelbert en het voltooien van de wijk Groetincke in Groet.

Daarnaast wil het college volgend jaar meer investeren in een goed vestigingsklimaat voor lokale mkb-bedrijven.

 

Financieel ravijn vanaf 2026

“Als de plannen uit de Kadernota 2025 door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, houden we een positief saldo over in zowel het lopende jaar als in 2025. Dat is dus goed. Echter vanaf 2026 wordt dat mogelijk helemaal anders. Ook voor de gemeente Bergen. Dan gaat in principe een stevige bezuiniging op het gemeentefonds in. Omdat door die Haagse bezuinigingen onze inkomsten vanuit de algemene uitkering dan sterk afnemen, koersen we voor 2026 en de jaren daarna op continuïteit, slim investeren waar nodig en een pas op de plaats waar dat kan. Het uitgangspunt is en blijft financiële zekerheid op de lange termijn”, aldus wethouder Wiesehahn.

 

Voor de gemeente Bergen betekent de Haagse bezuiniging een tekort op de begroting in 2026 van circa 2,5 miljoen, in 2027 circa 3,5 miljoen en in 2028 circa 4 miljoen. Vanaf 2026 is de gemeente daarom gedwongen om de bestedingen opnieuw te prioriteren. Het college van Bergen start in samenwerking met de andere BUCH-colleges en de werkorganisatie BUCH een proces om uiterlijk einde dit jaar te komen tot besparings- en ombuigingsvoorstellen.

 

Daarnaast werkt het college op regionaal niveau samen om te komen tot bezuinigingsvoorstellen voor de regionale gemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst, de GGD en Zaffier. Alle voorstellen samen kunnen dan voorafgaand aan de Kadernota 2026 met de gemeenteraad van Bergen worden besproken.

 

Procesverloop

In de Kadernota zijn de doelstellingen vanuit het raadsbreed akkoord uitgewerkt. Er staat beschreven welke ambities de gemeenteraad en het college vanaf 2025 willen waarmaken. En welke relevante wijzigingen met impact op de gemeentebegroting in 2024 plaatsvinden.

De Kadernota 2025 wordt op 27 juni besproken in de Algemene Commissie en op 4 juli in de gemeenteraad.