EGMOND AAN DEN HOEF – Stichting Restauratie Slotkapel is druk bezig met een grootschalige opknapbeurt van deze kerk. RTV80 TV ging er een kijkje nemen.

Het doel van de Stichting Restauratie Slotkapel

Zoals in haar oprichtingsstatuten is verwoord heeft de Stichting Restauratie Slotkapel als doel het in eigendom hebben, restaureren en instandhouding van het rijksmonument de Slotkapel te Egmond aan den Hoef.

Het uitgangspunt hierbij is dat de Slotkapel behouden blijft als vertegenwoordiging van een belangrijk historisch een cultuurelement, gebouwd en hersteld in de late middeleeuwen.

Uitgangspunt is het enerzijds het bijeenbrengen van de benodigde middelen voor de restauratie dan wel het benodigde groot onderhoud aan het gebouw. Daarnaast dient het gebouw in een dermate staat van onderhoud te verkeren dat het gebouw voor culturele evenementen kan worden gebruikt.

Met uitzondering van de bestuurskosten worden de beschikbare gelden ingezet voor de instandhouding van de kapel. Met nadruk wordt gesteld dat de stichting geen winstoogmerk kent.

Werkzaamheden van de Stichting Restauratie Slotkapel

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit de begeleiding van het opstellen van onderhoudsplannen, het stellen van prioritering aan de uitvoering van benodigde onderhoudswerkzaamheden voortvloeiende uit de jaarlijkse inspectierapporten van de Monumentenwacht, het begeleiden van het benodigde onderhoud aan het interieur van de kapel (recent zijn de kroonluchters gerestaureerd). Daarnaast zorgt het bestuur ervoor dat het gebouw in een dergelijke staat van onderhoud verkeerd dat het gebouw voor de culturele evenementen kan worden gebruikt.

Verder bestaan de werkzaamheden van het bestuur uit het aanschrijven van fondsen ten behoeve van de verwerving van de benodigde gelden.

Het bestuur stelt jaarlijks de zogenaamde donateursbrief op waarin de donateurs worden geïnformeerd omtrent de in opdracht van het bestuur uitgevoerde restauratie c.q. onderhoudswerkzaamheden.

Wegens COVID-19 kon het goedgekeurde onderhoudsprogramma 2019-2024 nog niet plaatsvinden. Wegens aanvullende subsidieaanvragen kan pas worden begonnen in 2022 met de uitvoering van groot onderhoud aan de westgevel en de toren van de kapel.

Ook zorgt het bestuur vanaf 1987 ervoor dat de kapel tijdens het jaarlijkse Monumenten weekend op zaterdag en op zondag van 10:00 tot 17:00 uur voor het publiek geopend is.