Datum: 11 maart 2020
Locatie: Post aan Zee, Egmond aan Zee

Aanwezig namens gemeente Bergen:
Erik Bekkering, wethouder Verkeer
Nicole Zwartelé , Gebiedsregisseur, Dagvoorzitter
Wietse Joustra, Beleidsmedewerker Verkeer, Worldcafé tafelbegeleider
Rienk vd Meer, Procesregisseur, Worldcafé tafelbegeleider
Jos Bekkers, Beleidsmedewerker Verkeer, Worldcafé tafelbegeleider
Wouter Peters , Beleidsmedewerker Verkeer, Worldcafé tafelbegeleider
Maaike Jordens, Communicatie Adviseur, Worldcafé tafelbegeleider
Olga de Wit, Communicatie Adviseur, Worldcafé tafelbegeleider

In het kader van de actualisatie van het gemeentelijk parkeerbeleid van de gemeente Bergen wil de gemeente graag de visie en beleving van haar inwoners en ondernemers op dit onderwerp horen en meenemen in het project. Om die reden is reeds in november 2019 een bewonersavond gehouden, waar middels de World Café methodiek een inventarisatie is gedaan van de beleving van inwoners en ondernemers van het huidige parkeerbeleid. In aanvulling op die avond heeft de gemeente besloten een extra inventarisatieronde te houden. Ditmaal uitgesplitst in drie afzonderlijke bijeenkomsten voor de drie hoofdkernen van de gemeente: Bergen, Schoorl en Egmond aan Zee.

Doel van deze bijeenkomsten was om aan de hand van enkele stellingen over parkeren in de gemeente Bergen een aanvullende inventarisatie te doen van de mening en beleving van de
inwoners en ondernemers van Bergen op het gemeentelijk parkeerbeleid. Deze inventarisatie wordt als input gebruikt bij het actualiseren van het huidige parkeerbeleid. Samen met een intern
gehouden evaluatie van het huidige beleid, een inventarisatie van geregistreerde klachten over parkeren in de gemeente en opgedane input uit gesprekken met inwoners, ondernemers en
bestuurders van de gemeente in de afgelopen jaren.

Hieronder volgt een kort procesmatig verslag van de gehouden avond. Als bijlage bij dit verslag zijn de presentatie van de avond en de uitgewerkte opbrengst van de inventarisatie toegevoegd.

1. Opening

Om 19:00 uur opent Nicole de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Ze geeft aan dat de grote opkomst haar verheugd, ondanks dat het even onduidelijk was waar deze avond precies zou
plaatsvinden. Namens de gemeente biedt ze de verontschuldigingen aan voor deze onduidelijke manier van communiceren. Desondanks is het goed om te zien dat er vandaag met een grote
groep belangstellenden aan de avond deelgenomen wordt!

2. Introductie actualisatie parkeerbeleid

Voordat over gegaan wordt tot het inhoudelijke deel van de avond schetst Wethouder Bekkering de aanleiding en context van de actualisatie van het parkeerbeleid. Het is duidelijk dat het huidige parkeerbeleid dat is opgesteld in 2013 niet meer volledig in de behoefte voldoet. Op steeds meer plekken in de gemeente, en steeds vaker, ontstaan knelpunten en wordt overlast
door/van parkeren ervaren. Het beleid uit 2013 was ingestoken om alle mogelijke doelgroepen  van het parkeren in de gemeente Bergen ‘Gastvrij’ te kunnen faciliteren. In de huidige praktijk is
duidelijk geworden dat dit niet meer mogelijk is. Reden voor de gemeente om het parkeerbeleid te actualiseren en geschikt te maken voor de huidige situatie. Daarbij wordt nadrukkelijk
gevraagd om inbreng vanuit de inwoners en ondernemers in de gemeente. Zij zijn een belangrijke stakeholder die (bijna) dagelijks te maken hebben met het parkeren in de gemeente.
En die ook de overlast in de praktijk kennen en ervaren. Wethouder Bekkering beseft zich dat in het geactualiseerde beleid de mogelijkheid om iedereen te faciliteren zeer waarschijnlijk niet meer of veel beperkter mogelijk zal zijn. Dat vraagt om keuzes. Om die keuzes goed onderbouwd te kunnen maken is de actualisatie van het parkeerbeleid breed ingestoken. Naast een interne evaluatie door de beleidsafdeling Verkeer van de gemeente is ook input verzameld bij bestuurders, uit het klachtenregister van de gemeente en uit gesprekken die gebiedsregisseurs continue voeren met inwoners, ondernemers en belangenverenigingen. Al deze bevindingen worden nu aangevuld met een inventarisatie bij inwoners en ondernemers middels drie bewonersavonden in verschillende kernen in de gemeente (Bergen, Schoorl en Egmond). Deze avonden zijn een vervolg op de reeds gehouden avond in de Ruïnekerk in november vorig jaar.

3. Terugkoppeling online enquête parkeren door De Parel

Jan Snijder, voorzitter van de dorpsvereniging De Parel, krijgt de gelegenheid om een terugkoppeling te geven over de onlangs gehouden online raadpleging die De Parel heeft
gehouden over parkeren in Egmond aan Zee. Zijn presentatie met de belangrijkste bevindingen is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

4. Stand van zaken

Wietse Joustra geeft een korte update van de stand van zaken tot nu toe in de actualisatie van het parkeerbeleid. Gekozen is om uit het huidige beleid te behouden wat goed werkt en te
verbeteren wat om verbetering vraagt. En om meteen van de gelegenheid gebruik te maken om eventuele innovaties uit de tussentijd mee te nemen in het nieuwe beleid.
Na de inventarisatie, waar deze bewonersavonden ook toe behoren, zal een interne afweging plaatsvinden waarna een concept beleidsstuk geschreven wordt.
Dit stuk wordt afgestemd met het bestuur van de gemeente en met inwoners en ondernemers. Op welke manier dit precies ingericht zal worden is op dit moment niet helemaal duidelijk. Maar
het staat wel vast dat deelnemers aan één van de bewonersavonden middels hun emailadres uitgenodigd zullen worden voor deelname aan het vervolg van dit project.
Voor het zo ver is gaan we eerst over naar het oorspronkelijke doel van deze avond: inventariseren van knelpunten, ideeën, verbeteringen en suggesties van inwoners en ondernemers. Dit doen we aan de hand van een participatiemethodiek die ‘World Café’ heet.

5. World Café

De deelnemers gaan in zes verschillende groepen aan een tafel zitten om de op de tafel liggende stellingen met elkaar te bespreken. Iedereen wordt uitgenodigd zijn/haar commentaar op of
associaties met de stelling te noteren op de flip-over vellen. Hierbij is het belangrijk om met elkaar af te spreken dat er geen goed of fout is. Alles mag opgeschreven worden en
becommentarieerd. Het gaat erom om zo veel mogelijk diverse meningen en ideeën te verzamelen. En om reacties op die meningen in beeld te krijgen. Na ongeveer 20 minuten wordt iedereen uitgenodigd de tafel te verlaten en naar een andere tafel te gaan, in een wisselde groepssamenstelling. De nieuwe groep gaat verder waar de vorige groep is gestopt. Associeert verder op de input op de vellen. Of geeft nieuw commentaar of nieuwe inzichten. In de derde ronde wisselt iedereen nog een keer naar weer een andere tafel (en stellingen) en andere groepssamenstelling.
In de bijlage bij dit verslag is de opbrengst van het World Café bijgevoegd.

6. Afsluiting

Na afronding van het World Café geven de tafelbegeleiders een korte samenvatting van de opbrengst van die tafel. Daarna volgt een kleine vooruitblik naar het vervolg van het proces.
Eerst wordt de opbrengst van de drie bewonersavonden afgerond. Daarna volgt de interne afweging van de opbrengst van de verschillende inputbronnen. Het concept beleidsstuk dat daaruit geschreven wordt, wordt gedeeld met (een afvaardiging van) het gemeentebestuur. En met (geïnteresseerde) inwoners en ondernemers. Iedereen wordt daarbij uitgenodigd commentaar en/of feedback te geven op het stuk waarna het (verder) aangescherpt zal worden. Daarna zal het definitieve stuk de reguliere gemeentelijke besluitvorming in gaan. Wethouder Bekkering geeft wat betreft de planning van dit alles mee dat hij op dit dossier kiest voor “kwaliteit boven haast”. Hij wil een gedegen actualisatie uitvoeren en een ze breed mogelijk gedragen nieuw beleidsstuk opleveren. Daarom is er wat hem betreft geen harde deadline. Ter afsluiting van de avond vraagt Nicole of er nog specifieke vragen of opmerkingen zijn die niet in
het World Café behandeld zijn. Die zijn er op dit moment niet, waarna Nicole om 22:00 uur de avond afsluit en iedereen hartelijk dankt voor de komst en constructieve bijdrage aan de avond.

Bijlage World Café

Actualisatie parkeerbeleid gemeente Bergen
Post aan Zee Egmond, 11 maart 2020

Tijdens het World Café zijn een zestal stellingen besproken en becommentarieerd in steeds
wisselende groepssamenstellingen.

Hieronder staan per stelling de bevindingen uit het World Café. Als laatste is een overzicht toegevoegd van overige aandachtpunten of suggesties die door de aanwezigen zijn aangeleverd.

1. We maken het systeem van vergunningen parkeren en betaald parkeren in onze gemeente eenvoudiger. Eén parkeervergunning voor de hele kern en twee zones voor betaald parkeren; centrum en buiten gebied.

• Het huidige systeem is prima zoals het is.
• Inwoners moeten in de hele gemeente Bergen kunnen parkeren met hun vergunning.
• Meerwaarde op huidig systeem: beter op maat en duidelijker (bijv met plattegronden)
• Zone’s beter/duidelijker. Inwoner kan dan overal staan. Muv winkelgebied.
• Parkeermeter automatiseren + pinnen
• Idee: dagkaart voor bezoek, afrekenbaar in uren, zonder maximum per dag. Digitaal.
• 3 soorten vergunningen: bewoner voor heel dorp, bezoekerskaart, recreant
• Bezoekerskaart = dagkaart
• Prijs voor vergunning van bewoners omhoog
• Vraag van inwoner: is het mogelijk om een parkeervergunning te kopen voor alleen de periode juli/augustus, tbv een recreant?
• Als belanghebbende in zone G: dit werkt, wel veel verkeersonveilige situaties in zone G
• Eens met het voorstel; gelijke monniken, gelijke kappen
• Behoud maatwerk
• Digitaliseer het vergunningensysteem, met support voor digibeten
• Kort parkeren, bijv afhalen chinees, moet mogelijk blijven
• Centrum: Voorstraat autovrij houden waar dat nu ook al is
• Nadeel van betaald parkeren en 2 zones is dat gasten overal kunnen en gaan parkeren. Huidige zone’s handhaven.

2. De kernen van de gemeente Bergen zijn alleen nog voor vergunning parkeren van inwoners en maximaal 2 uur betaald parkeren voor bezoek. Fietsparkeren wordt meer en beter
gefaciliteerd.

• 2 uur is te kort voor familie bezoek. Momenteel 4 uur mogelijk. Deze kaarten worden gewoon doorgedraaid na 4 uur.
• Laat bezoek me een dagkaart gaan werken.
• Betalen omdat je hier woont? Laat inwoners een dagkaart kunnen kopen voor bezoek. Digitaal of
middels een ‘strippenkaart’
• Maak van de tennisbaan een parkeergarage, met woningen er bovenop. Dagjesmensen en
bewoners parkeren in de kern. Bezoek voor langere tijd parkeert in de parkeergarage of verderop
buiten het dorp.
• Er is onvoldoende plek voor fietsen. Moet sterk uitgebreid worden.
• Er is te weinig handhaving. En soms zelfs helemaal niet. Als je dan belt: “gesloten”
• Dagjesmensen maken het veelal overvol…. Maar winkeliers en horeca hebben juist deze
dagjesmensen nodig…
• 2 uur is te kort. Digitaal parkeren voor dagjesmensen en (familie)bezoek introduceren. Met een
eigen tarief per doelgroep.
• Parkeren dagjesmensen beter handhaven/controleren
• In centrum meerdere fietsenstallingen aanleggen (grond Piet Gennet, Braderie, groenstrook
parkeerplek zuid, oude Trompstraat school) + bij strandafgangen extra stallingen. Inclusief bewaking
en mogelijkheid tot opladen accu’s.
• Leg een gratis transferium aan. Met goed transport naar en van het strand.
• Introduceer een maximum aantal auto’s per accommodatie
• Eigen bewoners moeten gratis kunnen parkeren. Familiebezoek tegen gereduceerd tarief.
• Bebording van zone indeling is momenteel niet duidelijk
• Betaald parkeren niet verder oprekken of langer laten gelden.
• OV goedkoper en beter maken. Egmond bereikbaar maken met OV vanaf Heiloo
• Indelingen van parkeerplekken kunnen efficiënter.
• Waar moeten de touringcars gaan parkeren?
3. De kosten voor het faciliteren van parkeren in onze gemeente moeten niet gedekt worden
vanuit de algemene middelen van de gemeente, maar door de opbrengsten vanuit de
gebruikers.
• Opbrengsten uit parkeren moeten ten goede komen aan parkeerbeleid, niet inde algemene
middelen verdwijnen.
• Niet eerst sparen en dan pas maatregelen treffen. Maatregelen uit algemene middelen
(voor)financieren. Niet uit huidige verhoging prijs vergunningen.
• OV weer uitbreiden. Vaker rijden en route uitbreiden. Evt in combinatie met een P&R zoals
bijvoorbeeld Westraven Utrecht. Bijvoorbeeld bij AZ stadion
• Transferium bij Hogedijk (Afstand kost geld bij goede exploitatie)
• Ook inkomsten genereren uit parkeren boten, trailers, tractoren etc.
• Niet kopieerbare vergunningen ontwikkelen en gaan gebruiken
• Inwoners ontzien. Bezoekers en recreanten moeten betalen. Differentiatie in tarieven per
doelgroep
• Parkeerinkomsten bestaan uit vaste inkomsten (vergunningen) en variabele inkomsten
(parkeermeters). Stel eens vaste verhouding in inkomsten tussen deze twee op.
• Parkeerinkomsten alleen gebruiken voor parkeerbeleid. Voorbeeld: rioolgeld wordt ook geoormerkt..
• Waarom niet (ook) praten over bezuinigingen?
• Moet parkeren wel een verdienmodel zijn voor de gemeente?
• Introduceer een digitaal vergunningensysteem waarin per woning/adres bepaald wordt hoeveel er
gebruik gemaakt mag worden van parkeren. Kan vervolgens ook differentiatie in prijs op worden
toegepast voor inwoner, bezoek, recreant, huurder
4. In 2035 zijn alle kernen autovrij en;
a. Staan de auto’s geparkeerd aan de randen,
b. Kan je je fiets kwijt in één van de vele goed uitgeruste fietsenstallingen,
c. Parkeren bussen en toeristen op een verzamelplek aan de rand vd kern,
d. Worden goederen voor bevoorrading overgeslagen aan de rand vd kern,
e. Brengen pakketbezorgers uw pakketjes naar een verzamelplek aan de rand vd
kern,
f. Vanaf daar volgt natransport per fiets, pendelbus, elektrisch vrachtwagentje,…
g. …
h. Hoe ziet de toekomst er uit? En wat moeten we daar nú voor doen?
• Behoud van dorpsidentiteit; – Kleinschalige badplaats, – Oude vissersplaats, – Verblikken tegengaan
(remmen van toeristen/parkeren), – Behoud van boten en trailers (parkeren met vergunning)
• Vermelding dat het dorp vol is aan het begin van het dorp, met een verwijzing naar ander
parkeerterrein
• OV aanpassen aan drukke zomerdagen
• Ondergronds parkeren
• Parkeergarage / transferium niet in de kern, maar er buiten. Elk kwartier een (pendel)bus.
• Geld wat binnenkomt uit parkeren weer investeren in parkeren en/of infrastructuur
• Handhaven van fout geparkeerde voertuigen. Digitaal handhaven (scanauto)
• Eigen terrein benutten.
• Parkeergarage onder boulevard
• Waarom moeten auto’s (van bezoek/recreanten) het dorp in? Eigen bewoners voorrang geven.
• OV = ramp. Busverbinding Heiloo extra rit (ook 165), Meer busverbindingen!
• Druk recreantenvergunningen is te groot. Te veel verhuurwoningen in dorp
• Boulevard is aangezicht, maar momenteel parkeerplaats… (Bah) Betere welstandscommissie! Geen
tuinparkeren toestaan.
• Sparen, zodat er een potje komt voor de toekomst
• Stop uitgeven parkeerinkomsten aan andere zaken. Verhoging tarief parkeervergunningen: laat
zien wat je er mee doet.
• Uitbreiden parkeergelegenheid in de duinen of buiten het dorp. Met fietsen om de kern/kust te
bereiken. Ook in de natuur!
• Betere verbinding tussen transferium en kern/kust. Bijv kabelbaantje of zomertreintje
• Prijsverschil is belangrijk: Hoe dichter bij de kust parkeren, hoe hoger de parkeertarieven
• Bord met aanduiding ‘parkeerplaatsen vol’. Slagboom
• Betere fietspaden voor snellere fietsen
• Elektrische vrachtwagens en/of bestelbusjes in het dorp. Rest niet.
5. Elke kern krijgt een op maat gemaakt regiem van betaald parkeren.
a. Hoe hoge de verwachte drukte, hoe hoger de tarieven (seizoen/evenement)
a. Hoe dichter bij de kern / het centrum, hoe hoger de tarieven (locatie).
• Piekdagen bestaan niet meer. Het is het hele jaar door druk.
• Variabel tarief; per dag (zondag/feestdag)?, per tijd?, Centrum vs randgebied? Indien grote afstand,
dan wel zorgen voor transport.
• Gebruikers strandhuisjes niet in het dorp parkeren. Blijven nu de hele tijd een plek bezet houden.
Gebruik eigen inritten.
• Hotels meer voor eigen gasten regelen op eigen terrein, gebruiken nu de openbare ruimte
• Hotels/pensions krijgen alleen vergunningen voor de bewezen parkeerbehoefte die overblijft nadat
het eigen terrein is opgebruikt. Eerst parkeren op eigen terrein.
• Variabel tarief is geen oplossing (Texaco: Het is mooi weer, u betaalt meer) Transferia is de
oplossing
• Dynamische tarieven helpt niet, want de plekken zijn permanent bezet door hotelgasten.
Bezoekers kunnen er niet terecht.
• Bij evenementen zou dit een melkkoe voor de gemeente betekenen..!
• Iedereen, ongeacht koopkracht, heeft recht op parkeren op een A-locatie. Onder alle
omstandigheden, mooi weer, evenement etc. Geen onderscheid maken
• Voor inwoners is dit geen oplossing voor het parkeerprobleem
• Duurder maken is minder gastvrij. Goedkoper maken kan mensen verleiden verderop te gaan
parkeren.
• Tarifering op drukte is niet wenselijk. Geeft ook onduidelijkheid. Beter is een transferium met
goedkope verbinding. Dagbezoek betaalt om te mogen parkeren.
• Voorstel maakt het ingewikkelder. Hoe regel je dit bij de parkeerautomaat?
• Hotels moeten voor hun gasten een eigen parkeergarage gebruiken (en financieren..?)
• Het is het hele jaar door druk met parkeren. Bij variabele tarieven moet de prijs op de boulevard
het hoogst zijn. Geef de prijzen met een digitaal bord duidelijk aan.
• Differentiatie is er al. In de winter is parkeren gratis/laag tarief en in de zomer hoog tarief
• Hoe dichter bij het centrum, hoe hoger het tarief. Moet alleen van toepassing zijn voor toeristen en
dagjesmensen, niet voor bewoners en familiebezoek. Maak onderscheid in de tarieven voor
bewoners en toeristen.
6. Net als nu voor het parkeren van caravans geldt, mogen tractoren, botentrailers,
kampeervoertuigen en overige landbouwvoertuigen maximaal 3 dagen in de openbare
ruimte geparkeerd staan.
• Geldt ook voor campers!
• Campers van toeristen moeten op camperplaatsen parkeren. Leg deze netjes aan met
voorzieningen. Neem als voorbeeld Frankrijk
• Bewoners die een camper als auto gebruiken moeten deze net als een auto met een vergunning op
straat kunnen parkeren. Ook langer dan drie dagen. Stallen op de openbare weg is niet de bedoeling.
• Richt voorzieningen voor campers in aan de rand van het dorp (E.a.d.H), dus geen standplaats in
EaZ. Maak plekken waar je beperkt kan staan, met voorzieningen. Tegen betaling
• Creëer achter de parkeerplaats Trompstraat een voorziening voor botentrailers en tractoren. Je kan
daar dan met een sticker op het voertuig parkeren. De sticker koop je bij de gemeente
• Parkeren auto’s strandhuisjes moet op kenteken.
• Bovenstaand voorstel kan niet. De huisjes worden verhuurd aan meerdere gasten. Gebruik een
parkeerkaart met daarop het huisjesnummer. Maximaal 1 kaart per huis, zoals nu.
• Zuiderduin: gasten niet in/op garage. Tarieven voor gasten ook €300,-..?
• De kampeervereniging (strand) moet een eigen stuk grond gebruiken om bezoekers te laten
parkeren.
• Bij de Trompschool zijn 10 parkeerplekken permanent bezet door boten. Breng je boot naar de
stalling (!).
• Handhaaf op boten die op parkeerplekken staan gestald.
• Richt een voorziening in voor boten, met toezicht. Zonder dat dit concurreert met autoparkeren. ’s
zomers op het strand, ’s winters in loods?
• Camperplaatsen? Voor boten geldt hetzelfde als voor campers. Wildparkeren met camper wordt
gehandhaafd.
• Grote vrachtwagens en bussen parkeren nu ook op parkeerplaatsen. Zou een alternatief voor
gevonden moeten worden.
• Boten en trekkers moeten ook een (betaalde) vergunning krijgen.
• Richt een apart terrein in, speciaal voor boten en trekkers
• Als de gemeentewerf weggaat is dat terrein misschien te gebruiken voor stallen boten en trekkers…
7. Overige zaken van belang / suggesties
• Handhaving/controle moet meer op parkeren op de stoep letten. En bekeuren
• Leg een ondergrondse parkeergarage aan onder het Hopmanveldje in de Zuid. Kan helemaal aan
het zicht onttrokken worden.
• We willen van de zee aan (pension/hotel)parkeerkaarten op de boulevard af.
• Op de Weidjes (Industrieterrein) kan ook een transferium aangelegd worden. Met een bus/elektr
trein/tuktuk verbinding naar het strand
• Parkeren in een ondergrondse garage aan de overkant van Texaco. Kunnen de bollen er daarna
weer gewoon op.
• Maak gebruik van het parkeerterrein de Meent. En laat vervolgens bussen rijden richting
Egmond/Bergen aan Zee. Net als bij de marathon
• Parkeren alleen nog in het dorp aanbieden voor bewoners, middels vergunninghoudersplaatsen
• Geen glasbakken of andere grote obstakels op parkeerterreinen plaatsen
• Gasten van hotels mogen niet in de wijk staan. De parkeergarage moet gevuld worden
• Bewoners moeten in het hele dorp tegen hetzelfde tarief kunnen parkeren.
• Parkeervergunning voor bewoners is alleen voor ingeschreven inwoners. Met een maximum per
adres.
• Verhoging van het tarief voor parkeerkaarten is belachelijk. Ze worden al gekopieerd en nu alleen
nog maar meer. Verhoging werkt fraude in de hand.
• Parkeernorm uit 1969 werkt niet meer in deze tijd
• Kort betaald parkeren voor winkeliers Voorstraat
• Centrum autovrij
• Familiebezoek moet een apart tarief krijgen. Liefst op een digitale manier
• Bewoners met een vergunning moeten in het hele dorp kunnen parkeren
• Meer parkeerplaatsen voor fietsen (ook bewaakt) bij het strand
• Strook bij Pzuid voor fietsen
• evt 2 laags fietsparkeren
• Parkeergarage (meer auto’s) vs transferium (minder auto’s)
• Er zijn te veel auto’s per gezin. Maximaal 2 auto’s per adres komen in aanmerking voor een
vergunning. Ook voor huurhuizen, pensions etc
• Hotels moeten parkeren op hun eigen terrein oplossen
• Transferium bij Hogedijk, samen met sportcomplex
• Het treintje Batavier transferium aantrekkelijker maken dan parkeren in het dorp
• Uitbreiden bereikbaarheid OV vanaf trein naar Egmond. Meer haltes. Inzet afhankelijk maken van
mooi weer
• Slagboom bij entree dorp. Parkeerplaatsen vol  slagboom dicht
• Leenfietsen inzetten icm transferium
• Transferium bij N512, icm pendelbus en leenfietsen
• Gebruik fiets stimulerend door aanleggen non-stop fietsroutes